Rintisan Join Publish Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2018 ke Universiti Malaya dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia

.

Perguruan tinggi merupakan sarana pembinaan mahasiswa menuju terciptanya pemikiran dan tindakan mahasiswa yang intelektual. Mahasiswa sebagai calon luaran dari perguruan tinggi merupakan obyek dari pembinaan yang bersifat intelektual serta pembinaan mental sehingga akan mampu muncul mahasiswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyikapi perkembangan yang ada pada era globalisasi saat ini, mahasiswa sebagai calon luaran dari perguruan tinggi harus dipersiapkan untuk siap terjun ke masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. Untuk itu diperlukan adanya pembinaan terhadap hal-hal yang membangun mahasiswa sesuai dengan tuntutan zaman.

Kegiatan rintisan join publish yang dilaksanakan di luar kelas yang dilaksanakan adalah studi tentang ilmu keolahargaan di Universiti Malaya dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Terlaksananya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat bertukar informasi, menambah pengalaman dan wawasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keolahragaan di universitas tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa sehingga mampu mengembangkan pola pikir dan kreativitas menjadikan mahasiswa yang berkualitas tinggi.